Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Dekker v.d. Vegt B.V.. Door het bezoeken van de website van Dekker v.d. Vegt en door gebruik te maken van de diensten die Dekker v.d. Vegt u aanbiedt, kan informatie over u worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement zijn opgenomen (hierna te noemen: “uw persoonsgegevens”). Dekker v.d. Vegt gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en respecteert uw privacy. Dekker v.d. Vegt houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u informeren over het privacybeleid van Dekker v.d. Vegt en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzameld.

Uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van Dekker v.d. Vegt kunnen uw persoonsgegevens (al dan niet door derden ingeschakeld door Dekker v.d. Vegt) worden verwerkt. Bij het bestellen van een boek via onze webwinkel wordt u gevraagd uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Ten slotte houdt Dekker v.d. Vegt statistieken bij over het bezoek aan haar website en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op haar website, met de bedoeling de dienstverlening op de website optimaal in te richten.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. Dekker v.d. Vegt is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel aan derden bekendmaken indien Dekker v.d. Vegt dat nodig acht om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder zal Dekker v.d. Vegt uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Doel
Dekker v.d. Vegt (of door haar ingeschakelde bewerkers) kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
1. het bezorgen van de door u bestelde producten;
2. promotionele doeleinden;
3. testdoeleinden;
4. beheren van klantgegevens;
5. (digitale) verzending van aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake Dekker v.d. Vegt
6. uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining.

Beveiliging
Alle persoonlijke gegevens van klanten van Dekker v.d. Vegt zijn volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen in de klantadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dekker v.d. Vegt, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Wijzigingen Privacy Statement
Dekker v.d. Vegt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van dit Privacy Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen
Vragen over dit Privacy Statement van Dekker v.d. Vegt of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:
Dekker v.d. Vegt B.V.
Marikenstraat 29
6511 PX Nijmegen
Tel.: 024-3020130
Mail: info@dekkervdvegt.nl

Dit Privacy Statement werd voor het laatst bewerkt op 01-02-2016.